ابن خلدون هم پول طلا را تائید فرموده اند.

کتاب مقدمۀ ابن خلدون ؛ ترجمۀ محمد پروین گنابادی

.

جلد اول صفحه 103
… و دوﻟﺖ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﻫای داﻧﺸﻬﺎ و ﻫﻨﺮﻫﺎ در آن ﮔﺮد ﻣﻴآید و ﺣﻜﻤﺖ ﻫﺎى ﮔﻤﺸﺪه در آن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻴﮕﺮدد و رواﻳﺎت و اﺧﺒﺎر ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎرواﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺴﻮى آن در ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺪ ، و آﻧﭽﻪ در آن ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺸﻮد در ﻧﺰد ﻋﻤﻮم رواج ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ.

ﭘﺲ اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ از ﮔﻤﺮاﻫﻰ و ﺑﻴﺮاﻫﻪ روى و ﺳﺘﻤﻜﺎرى و ﺳﺴﺖ رأﻳﻰ و ﺗﺒﻬﻜﺎرى ﻣﻨﺰه ﮔﺮدد و ﺟﺎده ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  را ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﺪ و از ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﻪ روى و اﻋﺘﺪال ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮد ؛ در ﺑﺎزار آن زر ﻧﺎب و ﺳﻴﻢ ﺳﺮه رواج ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓت ؛

وﻟﻰ اﮔﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻏﺮض ورزﻳﻬﺎ و ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮزﻳﻬﺎ ﺑﺮود و از راه ﺳﺴﺘﻰ ﺑﻜﺠﺮوى ﮔﺮاﻳﺪ و دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﺳﻤﺴﺎران و دﻻﻻن ﺳﺘﻢ و ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد، آن وﻗﺖ زر ﻗﻠﺐ و ﺳﻴﻢ ﻧﺎﺳﺮه روﻧﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. و ﺑﺎﻳﺪ درﻳﻦ ﺑﺎزار ﺳﻨﺠﻪ ﻧﻈﺮ و ﻗﻀﺎوت و ﺗﺮازوى ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﻧﻘﺎد ﺑﺼﻴﺮ و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ.

.

جلد اول صفحه 199 – 200
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﺖ ﺑﻮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮاى ﻣﺮدم ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﺮاى آﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان از ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﻮد و دﻋﻮت آﻧﺎن رواج ﺷﺪﻳﺪ.

« ﭼﻪ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺮدﻣﺎن از ﻟﺤﺎ ظ ﮔﻴﺮد و ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ اﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺴﺘﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺘﺪل ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻪ و ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻰ و ﺧﻮراك و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ روى را در ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳی ﺑﻨﻴﺎن ﻣﻴﻨﻬﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎى زﻳﺒﺎ و ﻇﺮﻳﻒ و از روى ﻫﻨﺮﻣﻨﺪى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻴﻚ ﻛﺮدن و زﻳﺒﺎﻳﻰ اﺑﺰار و اﺛﺎث زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮ ﻫﻢ ﭘﻴﺸﻰ ﻣﻴﺠﻮﻳﻨﺪ و در اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻫﻨﺮﻣﻨﺪى ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ و در ﻧﺰد آﻧﺎن ﻛﺎﻧﻬﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ از زر و ﺳﻴﻢ و آﻫﻦ و ﻣﺲ و ارزﻳﺰ و ﺳﺮب ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد و در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد دو ﺳﻜﻪ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ (دﻳﻨﺎر و درﻫﻢ) را ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎﻻت ﺧﻮﻳﺶ از ﻛﺠﺮوى و اﻧﺤﺮاف دورﻧﺪ و اﻳﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻐـﺮب و ﺷﺎم و ﺣﺠﺎز و ﻳﻤﻦ و ﻋﺮاق ﻋﺮب و ﻋﺮاق اﻳﺮان و ﻫﻨﺪ و ﺳﻨﺪ و ﭼﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮدم اﻧﺪﻟﺲ و ﻣﻠﺘﻬﺎى ﻣﺠﺎور آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻧﮕﺎن و دﻳﮕﺮ ﻣﻠﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﻮام ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن در اﻳﻦ اﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺴﺮ »روﻣﻴﺎن و ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن« 3ﺟﻼﻟﻘﻪ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ.

و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺮاق و ﺷﺎم از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﻌﺘﺪ لتر اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺰﺑﻮر در وسط ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت واﻗﻊ اﺳﺖ. و اﻣﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻗﻠﻴﻤﻬﺎى دور از اﻋﺘﺪال ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻠﻴﻢ ﻧﺨﺴﺖ و دوم و ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺴﻰ از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال دورﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى آﻧﺎن از ﮔﻞ و ﻧﻰ و ﺧـﻮراك آﻧﻬﺎ از ذرت و ﻋﻠﻒ و ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎى آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﮔﻬﺎى درﺧﺘﺎ ن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻳﻜﺎن ﻳﻜﺎن روى ﺑـﺪن ﺧـﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻴﻨﻬﻨﺪ و و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎى ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را ﻣﻰ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺑﻴﺠﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻫﻨﻪاﻧﺪ و … میچسبانند ﺗﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ. ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺧﻮرﺷﻬﺎى ﺑﻼد آﻧﺎن ﺑﻄﺮز ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﮕﺮاﻳﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻳﺸﺎن ﺑﺎ زر و ﺳﻴﻢ (دو ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ) ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺲ و آﻫﻦ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﻳﻰ را ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺰﻳﻨﻨﺪ و ارزش آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺧﻼق آﻧﺎن ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑﺨـﻮى ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻰزﺑﺎﻧﺴـﺖ. ﺣﺘﻰ درﺑﺎره ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺮدم ﺳﻮدان- ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻗﻠﻴﻢ ﻧﺨﺴﺖ- ﻧﻘﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻏﺎرﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ و ﻋﻠﻒ ﻣﻴﺨﻮرﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺣﺸﻴﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ اﻟﻔﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﻚ دﻳﮕﺮ را ﻣﻴﺨﻮرﻧﺪ و ﺻﻘﺎﻟﺒﻪ (اﺳﻼوﻫﺎ) ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮﻳﻨﺪ و ﻋﻠﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﻋﺘﺪال دورﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺰاﺟﻬﺎى اﻳﺸﺎن ﺑﺴﺮﺷﺖ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻰزﺑـﺎ ن ﻧﺰدیک ﻣﻴﮕﺮدد و از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﻬﻤﺎن ﻣﻴﺰان دور ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﻮال اﻳﺸﺎن در دﻳﺎﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال اﺳـﺖ ، ﺑﻬﻴﭻ ﻧﺒﻮﺗﻰ آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻬﻴﭻ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻧﻤﻴﮕﺮوﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻧﺪﻛﻰ از آﻧﺎن ﻛﻪ در ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻰ زﻳﻨﺪ ﭼﻮن ﺣﺒﺸﻴﺎن ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻳﻤﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.

.

جلد دوم صفحه 65-66
… ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دو ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻧﻰ را، ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از زر و ﺳﻴﻢ اﺳﺖ، ﺑﺮاى ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺮ ﻣﺤﺼﻮل و ﺛﺮوﺗﻰ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ذﺧﻴﺮه و ﻣﺎﻳﻪ ﻛﺴﺐ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﻰ از اوﻗﺎت ﻣﻮاد دﻳﮕﺮى ﺑﺠﺰ زر و ﺳﻴﻢ ﻣﻲ اﻧﺪوزﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن دو ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﻫﺮ ﺛﺮوﺗﻰ ﺑﺠﺰ زر و ﺳﻴﻢ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎى ﺑﺎزار و رﻛﻮد آن واﻗﻊ ﻣﻴﺸﻮد وﻟﻰ زر و ﺳﻴﻢ ازﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا دور ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ زر و ﺳﻴﻢ اﺻﻞ و اﺳﺎس ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺐ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻛﺴﺐ و اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*

code